Nazam - Na Meh Rahe, Na Rahe Khum, Na Je Sabbu Baqi.

Tags

Rah-e-Huda  Rahe Huda  Urdu  

Description

Similar videos by Jahanzaib Ahmed

Nazam - Islam Se Na Bhago, Rah-e-Hudda Jehi Hai
05:18
Nazam - Islam Se Na Bhago, Rah-E-Hudda Jehi Hai
Jahanzaib Ahmed
Nazam - Na Tera Khuda Koi Aur Hay Part 1\2
07:41
Nazam - Na Tera Khuda Koi Aur Hay Part 1\2
Jahanzaib Ahmed
Nazam - Na Tera Khuda Koi Aur Hay Part 2\2
07:45
Nazam - Na Tera Khuda Koi Aur Hay Part 2\2
Jahanzaib Ahmed
Nazam - Yoon Andheri Raat Mein Aye Chand Tu Chamka Na Kar
06:49
Nazam - Yoon Andheri Raat Mein Aye Chand Tu Chamka
Jahanzaib Ahmed
Nazam, Khilafat bhi hai ayi na
09:05
Nazam, Khilafat Bhi Hai Ayi Na
Jahanzaib Ahmed

More videos by Jahanzaib Ahmed

Persecution 16 may 2009 Part 2/6
09:16
Persecution 16 May 2009 Part 2/6
Jahanzaib Ahmed
Persecution 16 may 2009 Part 5/6
09:13
Persecution 16 May 2009 Part 5/6
Jahanzaib Ahmed
Persecution 16 may 2009  Part 4/6
09:13
Persecution 16 May 2009 Part 4/6
Jahanzaib Ahmed
Persecution 16 may 2009  Part 3/6
09:13
Persecution 16 May 2009 Part 3/6
Jahanzaib Ahmed
Persecution 16 may 2009 Part 6/6
09:18
Persecution 16 May 2009 Part 6/6
Jahanzaib Ahmed
Persecution 16 may 2009 Part 1/6
09:10
Persecution 16 May 2009 Part 1/6
Jahanzaib Ahmed
Reception held on the Al-Mehdi Mosque 7th Nov 2008 Part 4/8
09:25
Reception Held On The Al-Mehdi Mosque 7Th Nov 2008
Jahanzaib Ahmed
Reception held on the Al-Mehdi Mosque 7th Nov 2008 Part 3/8
09:28
Reception Held On The Al-Mehdi Mosque 7Th Nov 2008
Jahanzaib Ahmed
Reception held on the Al-Mehdi Mosque 7th Nov 2008 Part 5/8
09:33
Reception Held On The Al-Mehdi Mosque 7Th Nov 2008
Jahanzaib Ahmed
Reception held on the Al-Mehdi Mosque 7th Nov 2008 Part 1/8
09:25
Reception Held On The Al-Mehdi Mosque 7Th Nov 2008
Jahanzaib Ahmed