துவக்கவுரை - UK மாநாடு 2011(6/6)

Tags

Tamil  

Description

அஹ்மதிய்யா முஸ்லிம் ஜமாஅத்தின் உலகளாவிய தலைவர் ஐந்தாவது கலீஃபத்துல் மஸீஹ் ஹஸ்ரத் மிர்ஸா மஸ்ருர் அஹ்மத் (அய்யதுஹுல்லாஹுத்தாஆலா) அவர்களின் துவக்கவுரை - இலண்டன் மாநாடு 2011 Ameer-Al-Momeneen Hadhrat Mirza Masroor Ahmad Khalifatul Masih 5th Ayyadahullahtala Be-Nasrehil Aziz (may Allah strengthen his hand) opening address at the occasion of annual convention UK-2011.(Tamil version)