பள்ளிவாயில்களைக் கட்டுதல் மற்றும் நமது பொறுப்புகள் 25.10.2013

Tags

2013-10-25  Tamil  

Description

பள்ளிவாயில்களைக் கட்டுதல் மற்றும் நமது பொறுப்புகள் http://www.alislam.org Tamil translation of Friday Sermon delivered by Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) Khalifatul Masih V (Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim Community) on the 25th October 2013